Gender en seksisme

" "

Seksisme is discriminatie of intimidatie omwille van geslacht en vloeit voort uit een stereotiepe houding ten opzichte van vrouwen of mannen.

De wet ter bestrijding van seksisme, die op 3 augustus 2014 in het leven werd geroepen om seksisme in ons land aan te pakken, definieert het begrip als volgt: "Elk gebaar of handeling die, in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft."

Doordat clichés en vooroordelen de basis vormen voor seksisme, houden ze genderstereotypen mee in stand. Kortom, het is seksistisch om een vrouw als minderwaardig te beschouwen omdat ze vrouw is of een man te minachten omdat hij niet voldoet aan het beeld dat van mannen verwacht wordt in onze samenleving.

Leestips

Kijktips

Boeiend onderwerp?